Problémy s komunikáciou

Komunikácia v rodine je prvým a základným komunikačným priestorom pre človeka. Rodina je jeho primárnym sociálnym prostredím, v ktorom si osvojuje nielen reč, ale aj spôsob komunikácie, výraz, obsah, komunikačný štýl a taktiež formy verbálneho správania sa. Prvé dotyky s primárnym sociálnym prostredím a prvé nadobudnuté sociálne skúsenosti totiž poznamenávajú človeka nielen v detstve, ale aj v dospelosti.

Štýly komunikácie:
Je to relatívne stabilný spôsob komunikovania človeka v rozličných situáciách. Komunikovať efektívnym spôsobom si vyžaduje vyhýbať sa komunikácii založenej na pasívnom, agresívnom a manipulatívnom prístupe. Rozlišujeme štyri štýly komunikácie:

1. Pasívny štýl komunikácie:
vyznačuje sa tým, že človek sa do komunikácie nejako extra nezapája, a ak predsa len áno, vystupuje prevažne v pozícii načúvajúceho. Komunikácia v tomto prípade často končí inde ako začala, pretože správy, ktoré vysiela, sú neurčité a nekompletné. Pasívne komunikujúci človek svoje požiadavky hovorí bojazlivo a potichu, pričom jeho pohľad je často upretý do zeme, alebo sa pozerá bokom. Svoje výroky často ospravedlňuje a vyhýba sa konfrontáciám názorov. Istotu nadobúda len vtedy, ak komunikuje s niekým, nad kým môže dominovať. Chýba mu zdravé sebavedomie a v komunikácii sa nedokáže presadiť.

2. Agresívny štýl komunikácie:
toto je výlučne útočný štýl komunikácie, pričom človek, ktorý ho používa, vedome zraňuje a ponižuje iných. V komunikácii u neho dominujú devalvačné prístupy, musí mať vždy hlavné slovo, skáče iným do reči, nie je ochotný si vypočuť druhých až do konca, komunikuje povýšeneckým tónom, sústavne uráža a ponižuje. Veľmi rád v komunikácii moralizuje a má tendenciu obviňovať druhých a všetko zveličovať. Aj v neverbálnej komunikácii dáva svoju povahu najavo, keď zaujíma útočný postoj, jeho telo je napäté, tvár červená, zatne zuby a päste, alebo má ruky v bok, či používa prsty na ukazovanie posmešných a urážlivých gest. V rozhovore s ním sa človek poväčšine cíti ako na výsluchu.

3. Manipulatívny štýl komunikácie:
pre tento štýl je charakteristická manipulácia s človekom, pričom dotyčný ani nevie, že je s ním manipulované. V podstate sa dá povedať, že každý človek ju raz použil, resp. použije, a to niekedy vedome, častejšie však nevedome, pretože samotná manipulácia je všade vôkol nás. Pri tomto štýle komunikácie je slovný prejav podfarbený, komunikátor využíva svoj hlas, aby mohol manipulovať s dieťaťom alebo partnerom. S manipulatívnym štýlom komunikácie sa stretávame aj v rodine, a to v situáciách, keď sa odvolávame na názory iných, čím chceme dosiahnuť, aby sa dotyčný správal tak, ako chceme. Pri tomto štýle sa používa často plač, krik, výčitky, ale aj rôzne rafinované spôsoby, ako sľuby, lichôtky a pod. Manipulácia je nečestná, avšak je realitou súčasného života.

4. Asertívny štýl komunikácie:
jedná sa o štýl komunikácie, ktorý citlivo vníma, chápe a rešpektuje potreby každého člena rodiny, pričom sa zohľadňujú nielen komunikačné zručnosti, ale i stabilita osobnosti. Tento štýl sa vyznačuje priamočiarosťou, kedy komunikujúci dokáže vyjadriť jasne a primerane svoje pocity a myšlienky. Jeho verbálny prejav je zreteľný a zrozumiteľný, jeho reč je pokojná a plynulá. Asertívny človek má primerané sebavedomie, rešpektuje partnera a v komunikácii sa snaží byť vždy nad vecou. Prejavuje tiež záujem o názory iných.

ŠATÁNEK, J.: Komunikácia v rodine. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004
BÚGELOVÁ, T.: Komunikácia v škole a rodine. Prešov : Prešovská univerzita, 2002
MORAVČíKOVá, P,:Problémy v komunikácií ako možná príčina neúplných rodín 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *